Innkalling til rådsmøte for Menota, Oslo 01.09.2017

Alle faste representanter i rådet for Menota er hermed innkalt til rådsmøte i arkivet. Vararepresentanter og andre interesserte fra de deltagende institusjonene er også velkomne på møtet, dog uten stemmerett. Det samme gjelder representanter for nye institusjoner som kan tenke seg å gå inn i Menota-samarbeidet.

Møtested: Oslo. Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgate 110.

Møterom: Blir kunngjort seinere.

Kart: Nasjonalbiblioteket

Tidspunkt: 10.00 - 16.00.

Vertskap: Nasjonalbiblioteket.

 

1. Konstituering av møtet

Protokollering av de frammøtte representantene, inkl. eventuelle observatører. Vurdering av beslutningsdyktighet. Valg av ordstyrer og referent.

 


2. Referatsaker

Referat fra rådsmøtet i Uppsala, 26. august 2016

 


3: Statusrapport for nettverket

Rapporter om virksomheten siden det forrige rådsmøtet (26. august 2016) vil bli lagt ut her i løpet av august måned.

 


4. Nye prosjekter med relevans for Menota

Kort tid etter fjorårets rådsmøte gav den danske Velux-fonden en større bevilgning til et prosjekt ledet av Anne-Mette Hansen ved Nordisk Forskningsinstitut i København:

Alex S. Kjeldsen vil gi en kort presentasjon av prosjektet.

Ved utsending av denne innkallingen kjenner vi ennå ikke utfallet av flere store infrastrukturprosjekter i Norge, utlyst av Norges Forskningsråd. Utfallet bør være kjent innen rådsmøtet. Odd Einar Haugen orienterer, hva enten utfallet av disse søknadene er positivt eller negativt.

 


5. Tekstkodingskurs

Det har de siste par årene vært avholdt tekstkodingskurs ved Háskóli Íslands for en gruppe av utenlandske studenter. Kursene har vært ledet av Haraldur Bernharðsson, og har hatt deltagelse av flere andre lærere, bl.a. Alex Speed Kjeldsen og Beeke Stegmann (København), Odd Einar Haugen og Robert K. Paulsen (Bergen). Det siste av disse kursene ble holdt i Reykjavík 22.–23. mai 2017. Nytt av året er også et tekstkodingskurs som ble avholdt i Verona 20.–21. april 2017 (ved Roberto Rosselli del Turco og Odd Einar Haugen).

Vi bør fortsette diskusjonen fra det forrige rådsmøtet om hvordan slike kurs kan legges opp og hvordan man kan nå ulike målgrupper.

 


6. Oversettelser i arkivet

Menota åpnet 1. oktober 2016 for publisering av oversettelser:

Foreløpig er bare to oversettelser publisert, og vi bør diskutere om det er mulig å øke antallet på disse.

 


7. Menota handbook på vei mot versjon 3.0

Arbeidet med revisjonen av Menota Handbook tok til umiddelbart etter det forrige rådsmøtet. Det første, formelle redaksjonsmøtet ble avholdt 27. august 2016 i Uppsala. Deretter har det vært avholdt et uformelt redaksjonsmøte i København (10. februar 2017) og et nytt, formelt redaksjonsmøte i Reykjavík (24. mai 2017). Arbeidet med revisjonen må nå sies å være i godt gjenge. Noen av kapitlene bytter plass, nye kapitler har kommet til, og noen kapitler har vært gjennom større omlegginger. Det er også lagt ut en helt ny Tutorial (med tilhørende Samples).

For tiden deltar disse i revisjonen: Haraldur Bernharðsson (Reykjavík), Alex Speed Kjeldsen, Beeke Stegmann og Tarrin Wills (København), Friederike Richter (Berlin), Odd Einar Haugen og Robert K. Paulsen (Bergen), Karl G. Johansson (Oslo) og Marco Bianchi (Uppsala).

Et særlig problem gjelder ordklasseinndelingen, omtalt i kap. 11.6.3 av v. 3.0 av håndboken. Her står tradisjonelle inndelinger mot nyere inndelinger. Ikke minst gjelder dette skillet mellom pronomen og determinativ (mot en tradisjonell, stor pronomenklasse), og skillet mellom konjunksjoner og subjunksjoner (mot en tradisjonell konjunksjonsklasse). Vil møtet anbefale at man følger en tradisjonell modell på dette feltet eller at man går inn for en nyere inndeling?

 


8. Styrking av det østnordiske innslaget i Menota

På det forrige rådsmøtet var det bred enighet om å styrke det østnordiske innslaget i Menota, og det ble nevnt en rekke tekster som var aktuelle for arkivet. Se sak 8 i referatet fra rådsmøtet i Uppsala, 26.08.2016.

Hvordan er situasjonen nå?

 


9. Presentasjoner & demonstrasjoner

Her gir vi deltagerne en mulighet til å presentere prosjekter eller demonstrere ulike verktøyer for tekstkoding og annotering. Interesserte kan melde fra til lederen av arkivet.

Innledninger etter avtale.

 


10. Eventuelt

Saker under eventuelt kan meldes fram til og med sak 1 under møtet.

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 19.06.2017. Sist oppdatert 19.06.2017. Vevsjef.