Alle faste representanter i rådet for Menota er hermed innkalt til rådsmøte i arkivet. Vararepresentanter og andre interesserte fra de deltagende institusjonene er også velkomne på møtet, dog uten stemmerett. Det samme gjelder representanter for nye institusjoner som kan tenke seg å gå inn i Menota-samarbeidet.

Møtested: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Københavns Universitet Amager, Njalsgade 136. Rom blir kunngjort senere.

Tidspunkt: Fredag 24. august 2018, kl. 10.00 - 16.00.

Vertskap: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS).

 

1. Konstituering av møtet

Protokollering av de frammøtte representantene, inkl. eventuelle observatører. Vurdering av beslutningsdyktighet. Valg av ordstyrer og referent.

 


2. Referatsaker

Referat fra det forrige rådsmøtet.

 


3: Statusrapport for nettverket

Rapporter om virksomheten siden det forrige rådsmøtet vil bli lagt ut her i løpet av august måned.

 


4. Koding av diplomtekster

Bakgrunn: I Danmark er det allerede i gang et større prosjekt som arbeider med diplomer, finansiert av Velux-fonden:

I Norge er to andre prosjekter i søknadsfasen. Det ene planlegger å arbeide særskilt med diplomer, det andre vil bygge opp et diakront korpus over norsk språk, hvor diplomer kommer til å være en viktig kildetype.

Koding av diplomer med bruk av Menotas ressurser reiser en del praktiske spørsmål, særlig med tanke på utformingen av header, men også når det gjelder omfang og type av annotasjon. Dette er spørsmål som bør diskuteres på bred basis.

Innledning ved Alex Speed Kjeldsen (København).

 


5. Koding av tekster i runer

Bakgrunn: Innskrifter i runer har hittil ikke vært kodet i Menota. Med den nye WOFF-teknologien (Web Open Font Format) er det imidlertid ingenting i veien for å kode runeinnskrifter direkte med runetegn, og translitterere dem til det latinske alfabetet, alt innenfor rammene av flernivå-kodingen i Menota. I likhet med kodingen av diplomtekster må man ta stilling til praktiske spørsmål med tanke på utforming og innhold av header, lenking til billedmateriale, tilknytning av oversettelser, og gjerne også språklig annotasjon.

Dette er igjen et spørsmål som bør diskuteres på bred basis, og gjerne i forbindelse med et pågående svensk prosjekt:

Innledning ved Marco Bianchi (Uppsala).

 


6. Status for Menota handbook

Arbeidet med revisjonen av Menota Handbook går stadig fremover, om enn ikke så raskt som vi hadde håpet. Under alle omstendigheter er arbeidet med versjon 3.0 kommet langt, og det er lagt til flere nye kapitler:

For tiden deltar disse i revisjonen: Haraldur Bernharðsson (Reykjavík), Alex Speed Kjeldsen, Beeke Stegmann og Tarrin Wills (København), Friederike Richter (Berlin), Odd Einar Haugen og Robert K. Paulsen (Bergen), Karl G. Johansson (Oslo) og Marco Bianchi (Uppsala).

Innledning ved Odd Einar Haugen (Bergen).

 


7. Presentasjoner & demonstrasjoner

Her gir vi deltagerne en mulighet til å presentere prosjekter eller demonstrere ulike verktøyer for tekstkoding og annotering. Interesserte kan melde fra til lederen av arkivet.

Innledninger etter avtale.

 


8. Eventuelt

Saker under eventuelt kan meldes fram til og med sak 1 under møtet.

 


Tilbake til hovedsiden

Opprettet 11.06.2018. Sist oppdatert 14.06.2018. Vevsjef.